Gầu Sàng cát thủy lực

Gầu sàng cát thủy lực gắn xe đào

Gầu sàng cát thủy lực gắn xe đào

   Gầu sàng cát, đá lồng quay thủy lực lắp trên xe đào , xe xúc lật ứng dụng sàng cát xây dựng, sàng đá, hoặc sàng đất , phân bón trong nông nghiệp