Gầu Sàng cát, đá

Gầu sàng cát, đá

Gầu sàng cát, đá

   Gầu sàng cát, đá lồng quay thủy lực lắp trên xe đào , xe xúc lật ứng dụng sàng cát xây dựng, sàng đá, hoặc sàng đất , phân bón trong nông nghiệp